Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

PresentaciónPresentació

El Grup d’Estudis Històrics sobre les Transicions i la Demcràcia, GVPROMETEO2016-108, és un grup d’investigació d’excel·lència del programa PROMETEO, finançat per la Conselleria d’educació, investigació, cultura i esport de la Generalitat Valenciana. Al mateix participen investigadors de reconegut prestigi en la Història Contemporània, tant de la Universitat de València com d’altres centres de recerca.

El seu objectiu és aprofundir en l’estudi del procés de construcció i desenvolupament del règim polític democràtic a Espanya. Una proposta que s’emmarca en les renovades perspectives analítiques de la història social, política i cultural que estudia i subratlla la importància de l’acció social col·lectiva, les identitats i els recursos culturals posats en marxa per les cultures polítiques. Amb aquesta perspectiva, el projecte s’ocupa dels processos de construcció democràtica i nacional a Espanya en diferents cronologies i des de diverses perspectives analítiques.

En un context de crisi econòmica mundial, estesa des de l’any 2008 i que ha facilitat l’auge de moviments polítics i socials que reclamen canvis en les normes del funcionament econòmic, social i polític tant als àmbits nacionals com internacionals, s’ha produït un ample qüestionament del concepte de democràcia. La actualitat d’aquest qüestionament, que reclama noves formes de participació cívica i política, i l’auge de reivindicacions de caire nacional que posen en qüestió tant la manera d’entendre les identitats nacionals europees com l’articulació territorial d’alguns Estats-nació senyalen la pertinència de les investigacions que el grup planteja.

Així, la investigació que du a terme el GEHTID no només té un impacte acadèmic clar, sinó que busca una repercussió en l’esfera pública política i cultural de l’Espanya actual. Els seus resultats permetran conéixer més ajustadament els elements definidors d’algunes de les qüestions polítiques més sensibles que condicionen la contemporaneïtat espanyola i ajudarà a un coneixement més complex i reflexiu sobre els debats de la democràcia actual com els problemes socials, qüestions de gènere, articulació del poder estatal, identitats nacionals.

El Grup d’Estudis Històrics sobre les Transicions i la Demcràcia, GVPROMETEO2016-108, es un grupo de investigación de excelencia del Programa PROMETEO financiado por la Conselleria d’educació, investigació, cultura i esport de la Generalitat Valenciana. En el mismo participan investigadores de reconocido prestigio en la Historia Contemporánea, tanto de la Universidad de Valencia como de otros centros de investigación.

Su objetivo es profundizar en el estudio del proceso de construcción y desarrollo del régimen político democrático en España. Una propuesta que se enmarca en las renovadas perspectivas analíticas de la historia social, política y cultural que estudia y subraya la importancia de la acción social colectiva, las identidades y los recursos culturales puestos en marcha por las culturas políticas. Con esta perspectiva, el proyecto se ocupa de los procesos de construcción democrática y nacional a España en diferentes cronologías y desde diversas perspectivas analíticas.

En un contexto de crisis económica mundial, prolongada desde el año 2008 y que ha facilitado el auge de movimientos políticos y sociales que reclaman cambios en las normas del funcionamiento económico, social y político tanto en los ámbitos nacionales como internacionales, se ha producido un amplio cuestionamiento del concepto democracia. La actualidad de este cuestionamiento, que reclama nuevas formas de participación cívica y política, y el auge de reivindicaciones de cariz nacional que ponen en cuestión tanto la manera de entender las identidades nacionales europeas como la articulación territorial de algunos Estados-nación señalan la pertinencia de las investigaciones que el grupo plantea.

Así, la investigación que lleva a cabo el GEHTID no solo tiene un impacto académico claro, sino que busca una repercusión en la esfera pública política y cultural de la España actual. Sus resultados permitirán conocer mas ajustadamente los elementos de algunas de las cuestiones políticas más sensibles que condicionan la contemporaneidad española y ayudará a un conocimiento mas complejo y reflexivo sobre los debates de la democracia actual, como los problemas sociales, cuestiones de género, articulación del poder estatal o las identidades nacionales.