Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Marta García Carrión

MartaMembre de l’equip de treball

Marta Garcia Carrión s’ocuparà de l’estudi de la intersecció entre la cultura de masses, la nació i el gènere durant el primer ters del segle XX. Tant la dictadura de Primo de Rivera com la Segona República van ser contextos molt marcats per les cultures polítiques republicanes i socialista, les quals seran un dels seus punts d’atenció.

Les seues línies de recerca s’han centrat en la incorporació de l’estudi del cinema als estudis culturals. Així, partint del marc cronològic del primer ters del segle XX s’ha interessat en la formulació de la nació i la regió a Espanya.

Llibres:

Marta García Carrión. La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians, Catarroja: Afers.

Marta García Carrión. Por un cine patrio: cultura cinematográfica y nacionalismo español (1926-1936). Valencia: Universitat de Valencia PUV.

Ferran Archilés, Manuel Martí, Marta García Carrión, Xavier Andreu: Ser de Castelló. La identitat local a l’època contemporània (c. 1880-1936), Castelló: Fundación Dávalos-Fletcher.

Marta García Carrión. Sin cinematografía no hay nación. Drama e identidad nacional en la obra de Florián Rey, Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

Artícles:

Marta García Carrión. “Spain on the big screen: Regional imaginary, popular culture and national identity in the Spanish cinema of the first half of the twentieth century”, Catalan Journal of Communication & Cultural Studies1, pp. 115 – 131.

Marta García Carrión. “El pueblo español en el lienzo de plata: nación y región en el cine de la II República”, Hispania: Revista Española de Historia 73 – 243, pp. 193 – 222.

Marta García Carrión. “Lugares de entretenimiento, espacios para la nación: cine, cultura de masas y nacionalización en España (1900-1936), Ayer 90, pp. 115 – 137.

Ferran Archilés, Marta García Carrión: “En la sombra del Estado. Esfera pública nacional y homogeneización cultural en la España de la Restauración”, Historia Contemporánea 45, pp. 483 – 518.

Marta García Carrión. “Nobleza Baturra, autenticidad nacional: imaginarios regionales y nacionalismo español en el cine de los años treinta”, Archivos de la Filmoteca 66, pp. 84 – 103.

Marta García Carrión. “Un cinema nacional per a una Espanya de cine. La cultura cinematogàfica i el nacionalisme espanyol als anys vint i trenta”, Fulls de recerca i pensament 57, pp. 421 – 439.

Dialnet

MartaMiembro del equipo de trabajo:

Marta García Carrion se ocupará del estudio de la intersección entre la cultura de masas, la nación y el género durante el primer tercio del siglo XX. Tanto la dictadura de Primo de Rivera como la Segunda República fueron contextos muy marcados por las culturas políticas republicanas y socialista, las cuales será uno de sus puntos de atención.

Su lineas de investigación se han centrado en la incorporación del estudio del cine a los estudios culturales. De este modo, partiendo del marco cronológico del primer tercio del siglo XX se ha interesado en la formulación de la nación y de la región en España.

Libros:

Marta García Carrión. La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians, Catarroja: Afers.

Marta García Carrión. Por un cine patrio: cultura cinematográfica y nacionalismo español (1926-1936). Valencia: Universitat de Valencia PUV.

Ferran Archilés, Manuel Martí, Marta García Carrión, Xavier Andreu: Ser de Castelló. La identitat local a l’època contemporània (c. 1880-1936), Castelló: Fundación Dávalos-Fletcher.

Marta García Carrión. Sin cinematografía no hay nación. Drama e identidad nacional en la obra de Florián Rey, Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

Artículos:

Marta García Carrión. “Spain on the big screen: Regional imaginary, popular culture and national identity in the Spanish cinema of the first half of the twentieth century”, Catalan Journal of Communication & Cultural Studies1, pp. 115 – 131.

Marta García Carrión. “El pueblo español en el lienzo de plata: nación y región en el cine de la II República”, Hispania: Revista Española de Historia 73 – 243, pp. 193 – 222.

Marta García Carrión. “Lugares de entretenimiento, espacios para la nación: cine, cultura de masas y nacionalización en España (1900-1936), Ayer 90, pp. 115 – 137.

Ferran Archilés, Marta García Carrión: “En la sombra del Estado. Esfera pública nacional y homogeneización cultural en la España de la Restauración”, Historia Contemporánea 45, pp. 483 – 518.

Marta García Carrión. “Nobleza Baturra, autenticidad nacional: imaginarios regionales y nacionalismo español en el cine de los años treinta”, Archivos de la Filmoteca 66, pp. 84 – 103.

Marta García Carrión. “Un cinema nacional per a una Espanya de cine. La cultura cinematogàfica i el nacionalisme espanyol als anys vint i trenta”, Fulls de recerca i pensament 57, pp. 421 – 439.

Dialnet